Administrace

                                                           ZÁKON
                                                     č. 206/2015 Sb.,

Základní právní úprava
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh ze dne 12. června 2013
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh ze dne 23. května 2007
 Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
 Nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Pyrotechnický výrobek
je výrobek obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí.
Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:
a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.
Zábavní pyrotechnika
je pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům; zábavní pyrotechnika se rozděluje do kategorií F1, F2, F3 nebo F4.
Zábavní pyrotechnika se dělí na
a) kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
b) kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má
2
nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
c) kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
d) kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.
Označení CE
je označení, kterým výrobce vyjadřuje, že pyrotechnický výrobek je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými harmonizačním předpisem Evropské Unie, který upravuje připojování tohoto označení.
Věkové hranice a další omezení
Subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek (zábavní pyrotechniku) pouze osobě, která dosáhla věku
 15 let u pyrotechnických výrobků (zábavní pyrotechniky) kategorie F1
 18 let u pyrotechnických výrobků (zábavní pyrotechniky) kategorie F2
 21 let u pyrotechnických výrobků (zábavní pyrotechniky) kategorie F3.
Pyrotechnické výrobky (zábavní pyrotechniku) kategorie F1, F2 nebo F3 lze zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje danou věkovou hranici.
Pyrotechnické výrobky (zábavní pyrotechniku) kategorie F4 lze dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí. Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje fyzická osoba, která splnila zákonné podmínky k vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky podle zákona č. 206/2015 Sb. Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky vydává Český báňský úřad.
Označení pyrotechnického výrobku musí obsahovat:
a) údaje o výrobci, je-li výrobce usazen v Evropské Unii, nebo údaje o dovozci, není-li výrobce usazen v Evropské Unii,
b) název, druh, číslo a šarži nebo sérii pyrotechnického výrobku,
c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,
d) minimální věkovou hranici,
3
e) kategorii pyrotechnického výrobku,
f) návod k použití,
g) čistý obsah výbušných látek,
h) dobu použitelnosti,
i) u zábavní pyrotechniky kategorií F3 a F4 rok výroby a
údaje o bezpečné vzdálenosti u pyrotechnických výrobků, u kterých je to vhodné.
Na zábavní pyrotechnice musí být dále uvedeno:
a) u kategorie F1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,
b) u kategorie F2 údaj „pouze pro venkovní použití“ a případně minimální bezpečná vzdálenost,
c) u kategorie F3 údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,
d) u kategorie F4 údaj „pouze pro použití osobami s odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná vzdálenost.
Zacházení s pyrotechnickými výrobky
Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí mohou prodávat pouze pyrotechnické výrobky
a) u kterých byla posouzena shoda,
b) které jsou označeny označením CE,
c) v původním balení výrobce,
d) za podmínky dodržení věkové hranice,
e) které jsou označeny příslušnou kategorizací, a
f) u kterých nebyla překročena doba použitelnosti.
Povinností hospodářského subjektu nebo osoby s odbornou způsobilostí je skladovat pyrotechnické výrobky
a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce,
4
nebo pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,
b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,
c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,
d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,
e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a
f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.
Pyrotechnické výrobky se skladují ve skladu, příručním skladu nebo v prodejní místnosti, pouze pokud byly tyto prostory k tomuto účely povoleny podle právního předpisu.
Mimo sklad nebo příruční sklad může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí skladovat nebo mimo prodejní místnost prodávat a skladovat pouze pyrotechnické výrobky (zábavní pyrotechnika) kategorie F1.
V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.
V příručním skladu se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše
a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud se všechny nacházejí v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, označených v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden takový obal každého druhu výrobku může být otevřen,
b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud nejsou splněny podmínky písmene a), nebo
c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmene a), anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce, které jsou označeny v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 S.
Nutnost dodržení základních povinností pro zacházení s pyrotechnickými výrobky:
5
 s pyrotechnickými výrobky je nutno zacházet tak, aby bylo minimalizováno riziko ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí;
 pyrotechnické výrobky lze skladovat a prodávat v souladu s bezpečnostním označením na pyrotechnickém výrobku a návodem k použití připojeném k pyrotechnickému výrobku;
 pyrotechnické výrobky lze skladovat pouze ve skladech a prodávat v provozovnách, které splňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb a které byly schváleny podle stavebních předpisů;
 v prodejních stáncích mohou být prodávány pouze pyrotechnické výrobky kategorie F1.
KONTROLA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ
Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 206/2015 Sb. vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS), Český báňský úřad, oznamující orgán, Česká obchodní inspekce a příslušný obvodní báňský úřad.
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva kontroluje, zda pyrotechnický výrobek splňuje požadavky podle právního předpisu (zákon č. 206/2015 Sb.), splňuje uvedení na trh, nemá technickou vadu a neohrožuje zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Zároveň rozhoduje o stažení pyrotechnických výrobků z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti jejich uživatelů.
Účast Policie České republiky je vyžadována v případech, kdy jsou pyrotechnické výrobky uloženy na zvláštních místech např. v zaparkovaných autech, v uzamčených kontejnerech, kam nemá Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva samostatně přístup.
V případě zjištění porušení výše uvedených předpisů konzultujte další postup s Pyrotechnickou službou Policie ČR.
Předpokládané zajišťování pyrotechnických výrobků (zejména zábavní pyrotechniky) realizovat ve spolupráci (v případě nebezpečí z prodlení po předchozí konzultaci) s Pyrotechnickou službou Policie ČR, která zajistí případné konzultace s příslušným správním orgánem, kterým je Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, a popřípadě i ve spolupráci s ním dále zajistí odpovídající manipulaci s pyrotechnickými výrobky, jejich skladování, znalecké či odborné zkoumání, případně zničení.

Přihlášení zákazníka

VIDEA S AKCÍ !

Ohňostroj Očihov !

 

Dotaz na produkt
Partneři


 

 

 

Oblíbené odkazy
Hodiny