Administrace

VYHLÁŠKA 174/1992

ZÁKON 156/2000 Sb.

 

 

VYHLÁŠKA 174/1992 Českého báňského úřadu

174/1992
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 16. března 1992
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

 
Český báňský úřad stanoví podle § 21 odst. 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb."

 

§ 1
Základní pojmy

(1) Pyrotechnické výrobky jsou výrobky, které obsahují pyrotechnické slože, popřípadě i výbušniny v tuhém nebo kapalném stavu a jsou určeny pro zábavné nebo technické účely.

(2) Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi hořlavin, oxidovadel, pojiv a dalších přídavných látek, jejichž chemickou přeměnou (ve formě různě rychlého hoření) se vyvolávají světelné, tepelné, zvukové, dýmové, tlakové a pohybové účinky (dále jen "pyrotechnické efekty").

(3) Výbušková slož je druh pyrotechnické slože obsahující kovový prášek a oxidovadlo ve volně sypaném stavu.

(4) Výbuška je pyrotechnický výrobek nebo jeho část sloužící k vyvolání zvukového a zábleskového účinku.

(5) Ohňostrojem podle této vyhlášky je současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických předmětů třídy II a III s případným použitím pyrotechnických předmětů třídy I.

§ 2
Klasifikace pyrotechnických výrobků

(1) Pro účely této vyhlášky jsou pyrotechnickými výrobky
a) pyrotechnické předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože, případně i malá množství výbušnin. Jsou nebezpečné především požárem a při dodržení návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob a majetku,
b) výbušné předměty - výrobky obsahující technologicky zpracované pyrotechnické slože a výbušniny, které mohou výbuchem ohrozit bezpečnost osob a majetku.

(2) Pyrotechnické předměty pro zábavné účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do tříd I, II a III.

(3) Pyrotechnické předměty pro technické účely se zařazují podle stupně nebezpečnosti do podtříd T(ind.0) a T(ind. 1).

(4) Výbušné předměty se zařazují do třídy IV a podtřídy T(ind. 2) a vztahují se na ně také předpisy o výbušninách. 1)

(5) Parametry pro zařazování pyrotechnických výrobků podle odstavců 1 až 4 s příklady charakteristických výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

§ 3
Základní požadavky na pyrotechnické předměty a pyrotechnické slože

(1) Pyrotechnické předměty musí být vyrobeny tak, aby:
a) při dodržení návodu k používání nebyla ohrožena bezpečnost osob a majetku,
b) nemohly dosáhnout výše než 100 m,
c) při výškových pyrotechnických efektech nedopadly na zem hořící zbytky,
d) netvořily nebezpečné střepiny, které by mohly způsobit zranění osob; přitom pyrotechnické předměty třídy I a II nesmí vyvolat intenzitu hluku větší než 115 dB (A) ve volném prostoru ve vzdálenosti 8 m.

(2) Pyrotechnické předměty musí být:
a) výrobcem vyrobeny nebo baleny tak, aby při dopravě a manipulaci byly bezpečné; zejména musí být zabezpečeny proti nežádoucímu zapálení,
b) označeny na obale nebo na jednotlivém kuse tak, aby byl zřejmý způsob a místo jejich zapalování.

(3) Časované pyrotechnické předměty musí mít interval zpoždění mezi zážehem a funkcí výrobku 3 až 6 sekund; to neplatí při použití elektrického zážehu.

(4) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind.1) musí být na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení výrobcem nebo dovozcem opatřeny návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce [ § 3 odst. 1 písm. a)], datem do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován nebo datem výroby a spotřební dobou, označením výrobce nebo dovozce, třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení k uvedení do oběhu; návod k používání u pyrotechnických předmětů třídy III a podtřídy T(ind. 1) musí obsahovat též návod k ničení selhávek.

(5) Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T(ind. 0) musí být na svém povrchu nebo v nejmenším prodejním balení opatřeny jednoduchým návodem k používání v českém nebo slovenském jazyce [ § 3 odst. 1 písm. a)], označením výrobce nebo dovozce, třídou nebo podtřídou stupně nebezpečnosti a číslem rozhodnutí o schválení pyrotechnického předmětu k uvedení do oběhu.

(6) Pyrotechnické slože v pyrotechnických předmětech nesmí být samozápalné a mechanicky nebo chemicky znečištěny. Nesmí vykazovat chemické reakce a změny nepříznivě ovlivňující bezpečnost při manipulaci, skladování a použití, a to ani v případě jejich uložení v nejmenším původním balení při teplotě 50 stupňů C po dobu 4 týdnů.

§ 4
Uvádění pyrotechnických předmětů do oběhu

(1) Pyrotechnické předměty musí být před uvedením do oběhu zařazeny do příslušné třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti podle této vyhlášky. O zařazení rozhodne výrobce a příslušnou třídu nebo podtřídu stupně nebezpečnosti vyznačí v návodu k používání a na obalu. Tento požadavek musí splňovat i dovážené výrobky.

(2) Pro uvádění pyrotechnických předměty, stanovených ke schvalování, do oběhu platí zvláštní předpisy. 2)

§ 5
Požadavky na obaly pyrotechnických předmětů

(1) Obaly musí být vyrobeny tak, aby při obvyklém namáhání při manipulaci, dopravě a skladování nedošlo k jejich samovolnému otevření ani poškození pyrotechnických předmětů.

(2) Materiál obalů a jejich uzávěrů nesmí vyvolávat takové reakce s pyrotechnickým předmětem, při nichž by vznikaly výbušné, hořlavé nebo jinak nebezpečné sloučeniny.

(3) Na přepravním obale musí být uveden výrobce, název pyrotechnického předmětu, hmotnost pyrotechnických složí, celková hmotnost balení, datum výroby a spotřební doba nebo datum, do kdy má být pyrotechnický předmět spotřebován, a označení třídy nebo podtřídy stupně nebezpečnosti.

§ 6
Přeprava pyrotechnických předmětů

(1) Pyrotechnické předměty se mohou přepravovat jen v předepsaných uzavřených obalech s vyznačeným způsobem manipulace. Obaly musí být na dopravním prostředku uloženy tak, aby se nemohly pohybovat, narážet na sebe ani spadnout na zem.

(2) Použití ohně nebo otevřeného plamene je zakázáno ve vozidlech přepravujících pyrotechnické předměty, v jejich blízkosti, jakož i v době nakládky a vykládky těchto předmětů.

(3) Pro přepravu pyrotechnických předmětů platí zvláštní předpisy a mezinárodní smlouvy a dohody. 3)

§ 7
Skladování a vystavování pyrotechnických předmětů

(1) Pyrotechnické předměty musí být skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob. 4)

(2) Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen
a) v původních obalech výrobce,
b) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 stupňů C,
c) odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.

(3) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind. 1) se mohou za podmínek uvedených v odstavci 2 skladovat
a) v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg, které však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí,
b) v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg, které však nesmí obsahovat více než 60 kg pyrotechnických složí.

(4) Každá prodejní místnost a příruční sklad musí být vybaveny protipožárními prostředky.

(5) Pyrotechnické předměty uvedené v odstavci 3 v množství převyšujícím nejvyšší množství v něm uvedené musí být skladované ve skladech povolených pro tento účel podle zvláštních předpisů. 5)

(6) V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

§ 8
Prodej a používání pyrotechnických předmětů

(1) Prodávat se mohou jen pyrotechnické předměty uvedené do oběhu podle § 4; používat se mohou jen v souladu s návodem k používání [ § 3 odst. 1 písm. a)].

(2) Pyrotechnické předměty se mohou prodávat jen v původním balení výrobce.

(3) Pyrotechnické předměty třídy I a podtřídy T (ind.0) mohou být prodávány osobám mladším 18 let, pokud to není v návodu k používání zakázáno.

(4) Pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T(ind. 12) mohou být prodávány jen osobám starším 18 let.

(5) Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů, 6) které je rovněž mohou používat. Při prodeji je prodavač povinen ověřit, zda kupující splňuje tuto podmínku.

(6) V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických předmětů.

(7) Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I a podtřídy T(ind. 0). Stánkovým prodejem se rozumí prodej v prodejních prostorách, pro jejichž zřízení se nevyžaduje stavební povolení. 7)

(8) Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T(ind. 1) se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol ozdravoven a při sportovních akcích. To neplatí pro pyrotechnické předměty třídy II a podtřídy T(ind. 1), používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty.

(9) Pro prodej pyrotechnických předmětů platí též zvláštní předpisy. 8)

 

§ 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
Ing. Bartoš v. r.

 

 

***** Příloha č. 1 vyhlášky č. 174/1992 Sb. *****

 

Klasifikace pyrotechnických výrobků

Čl. I
Pyrotechnické předměty třídy I

 

(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 3 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a) 0,5 g volné suché nitrocelulózy ve formě vláknité nebo vločkové nebo,
b) 0,0025 g třaskavého stříbra nebo,
c) 0,0075 g směsi červený fosfor - chlorečnan nebo kov - chlorečnan.

Hmotnostní limity uvedené pod písmeny a) až c) platí též v případě použití obdobných látek nebo směsí.

 

(2) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou pyrotechnické hračky, zejména:

prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety.

 

Čl. 2
Pyrotechnické předměty třídy II

 

(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 50 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a) 0,4 g výbuškových složí nebo,
b) 7 g volně sypaného černého prachu ve výbušce.

 

(2) Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více než 20 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvýše 10 g pro pyrotechnický efekt.

 

(3) do této třídy jsou zařazeny pyrotechnické předměty s hvízdavou náplní a rakety, i když splňují hmotnostní parametry pro třídu I.

 

(4) Pyrotechnickými předměty zařazenými do této třídy jsou též pyrotechnické slože dýmové a bengálské ohně. V jednom obalu smí být nejvíce 3 kg těchto složí.

 

(5) Úlomky a součásti pyrotechnických předmětů s třaskavým účinkem nesmí být odhozeny více než 8 m z místa rozpadu, při tom jejich zbytky nesmí hořet nebo doutnat.

 

(6) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména:

římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.

 

Čl. 3
Pyrotechnické předměty třídy III

 

(1) Pyrotechnické předměty této třídy nesmí obsahovat v jednom kuse více než 250 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho nejvíce:
a) 50 g výbuškových složí nebo,
b) 100 g volně sypaného černého prachu ve výbuškách.

 

(2) Rakety nesmí obsahovat v jednom kuse více než 75 g všech druhů pyrotechnických složí, z toho:
a) 20 g výbuškových složí nebo,
b) 40 g volně sypaného černého prachu.

 

(3) Pyrotechnický předmět sestavený z více dílů, mimo světelných obrazů, se může skládat nejvíce z 12 dílů. Při tom musí být splněny tyto podmínky:
a) celkové množství pyrotechnických složí v sestaveném pyrotechnickém předmětu smí být nejvíce 800 g, u ohňopádu 1200 g,
b) jednotlivý díl smí obsahovat nejvíce 15 g volně sypaného černého prachu nebo 6 g výbuškové slože.

 

(4) Charakteristickými pyrotechnickými předměty této třídy jsou zejména:

malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.

 

Čl. 4
Výbušné předměty třídy IV

 

(1) Do této třídy jsou zařazeny výbušné předměty, které alespoň jednou hodnotou překračují parametry uvedené pro pyrotechnické předměty třídy III.

 

(2) Charakteristickými výrobky této třídy jsou zejména:

létavice, dělové rány ohňostrojné, italské pumy a kulové pumy.

 

Čl. 5
Pyrotechnické výrobky pro technické účely

 

(1) Pyrotechnické předměty a výbušné předměty pro technické účely se zařazují do podtříd T(ind. 0), T(ind. 1) a T(ind.2).

 

(2) Pyrotechnickými předměty podtřídy T(ind. 0) jsou všeobecně používané výrobky, zejména:

pyrotechnické a žárové zápalky, vulkanizační vložky, podpalovače, žhavice naftových motorů, zahřívací prostředky, dýmové prostředky pro ochranu rostlin, proti hmyzu nebo škodlivým hlodavcům.

 

(3) Pyrotechnické předměty podtřídy T(ind. 1) odpovídají třídě II a jsou to zejména:

signální rakety a prostředky pro námořní a leteckou dopravu, prostředky na plašení ptactva, signální dýmovnice a dýmovnice pro určení směru větru, modelářské raketové motorky, termitové slože pro svařování, prostředky pro použití ve filmu, v televizi a na divadelní scéně.

 

(4) Výbušné předměty podtřídy T(ind. 2) odpovídají třídě IV a jsou to zejména:

prostředky pro vrhání záchranných lan a chytacích sítí, rakety a náboje pro rozmetání prostředků proti kroupám.

 

Poznámky pod čarou:


1) Např. zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 173/1992 Sb.

 

2) Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb., upravený zákonem č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.

 

3) Vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 1 ŽPŘ z roku 1985, ve znění pozdějších úprav "Zvláštních podmínek pro přepravu nebezpečného zboží (RID/CIM)".
Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 71/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

4) Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

 

5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu.
Vyhláška SKVTIR č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

 

6) § 35 a 36 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

 

7) Zákon č. 50/1976 Sb.

 

8) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

 

 

ZÁKON 156/2000 Sb.

 

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OVĚŘOVÁNÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ, STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

 

HLAVA I

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


Tento zákon upravuje

 

a)

práva a povinnosti výrobců, dovozců, vývozců, distributorů a opravců střelných zbraní, střeliva nebo pyrotechnických výrobků (dále jen "kontrolované osoby"), jakož i držitelů průkazů zbraní při jejich ověřování,

b)

výkon státní správy při ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, zajišťování úkolů plynoucích z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,4) a kontrolní činnost s tím spojenou.

 

§ 2

 

Základní pojmy


(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)

kontrolovanými výrobky stanovené střelné zbraně, stanovené střelivo a pyrotechnické výrobky,

b)

ověřováním činnost, při které se technickými zkouškami, měřením a zkušební střelbou zjišťují vlastnosti kontrolovaných výrobků, shoda s technickými požadavky na ně stanovenými (§ 4) a označování uvedených výrobků zkušebními značkami (§ 19), jakož i ověření, zda se jedná o výbušninu, výbušný předmět nebo pyrotechnický výrobek,4a)

c)

výrobcem ten, kdo zhotovuje kontrolované výrobky anebo jejich hlavní části anebo se za výrobce označuje tím, že je opatří svou obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem, anebo ten, kdo je upravuje,

d)

dovozcem ten, kdo dováží kontrolované výrobky do České republiky anebo zastupuje výrobce, pokud se tento výrobce nenachází na území České republiky,

e)

distributorem ten, kdo kontrolované výrobky prodává, jejich prodej zprostředkovává nebo jiným způsobem je poskytuje uživatelům, i když svou činností vlastnosti kontrolovaných výrobků přímo neovlivňuje,

f)

vývozcem ten, kdo kontrolované výrobky vyváží z České republiky,

g)

opravcem ten, kdo u stanovených střelných zbraní zejména odstraňuje závady, mění jejich vlastnosti podle objednávky nebo provádí jejich údržbu, úpravu, montáž nebo seřizování,

h)

uvedením kontrolovaných výrobků na trh okamžik, kdy jsou kontrolované výrobky výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice úplatně nebo bezúplatně předány nebo nabídnuty k předání za účelem distribuce nebo používání anebo kdy jsou k nim převedena vlastnická práva.


(2) Druhy střelných zbraní a jejich částí, které podléhají ověřování,4b) (dále jen "stanovené střelné zbraně") jsou

 

a)

palné zbraně, kterými jsou

 

1.

brokové zbraně,

2.

kulové zbraně,

3.

zbraně vybavené kulovými a brokovými hlavněmi (dále jen "kombinované zbraně"),

4.

zbraně s omezenou kinetickou energií,

5.

zbraně pro jedno použití,

6.

historické zbraně, repliky a napodobeniny historických zbraní, které jsou způsobilé ke střelbě,

7.

balistická měřidla určená k zjišťování balistických hodnot (například tlaku, rozptylu, rychlosti střely),

8.

signální zbraně,

9.

narkotizační zbraně,

10.

expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie výbušná látka (přístroje jateční, vstřelovací, tvářecí, metné a podobně),

11.

expanzní zbraně, kterými jsou akustické zbraně, plynovky a zbraně na granule,

b)

plynové zbraně, kterými jsou

 

1.

vzduchovky,

2.

větrovky,

3.

zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn, nebo na vzduchovou kartuš

4.

paintballové zbraně,

5.

metné zbraně,

6.

narkotizační zbraně,

7.

expanzní přístroje, u nichž je primárním zdrojem energie plyn,

c)

části střelných zbraní, kterými jsou hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střelných zbraní nabíjených ústím hlavně.

(3) Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování,4c) (dále jen "stanovené střelivo") jsou

 

a)

střelivo pro palné zbraně, kterým jsou

 

1.

průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebíjené náboje,

2.

průmyslově vyráběné střely,

3.

průmyslově vyráběné nábojnice,

4.

průmyslově vyráběné zápalky,

b)

střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou

 

1.

průmyslově vyráběné pracovní nábojky,

2.

prachové tablety,

c)

střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou

 

1.

průmyslově vyráběné akustické nábojky,

2.

průmyslově vyráběné plynové nábojky,

3.

průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,

d)

střelivo pro plynové zbraně - průmyslově vyráběné střely,

e)

výmetná náplň - střelivina (bezdýmný a černý prach) určená pro použití ve střelivu a ve střelných zbraních,

f)

části střeliva nutné k sestavení náboje nebo nábojky, pokud jsou na trh uváděny samostatně.

(4) Pyrotechnické výrobky podléhající ověřování jsou předměty, které obsahují pyrotechnické slože nebo výbušniny a které jsou určeny pro zábavné nebo technické účely a jsou zařazeny podle Přílohy A mezinárodní smlouvy o přepravě nebezpečných věcí5a) do třídy I Výbušné látky a předměty s výbušnou látkou.

(5) Ověřování podléhají i hlavní části pyrotechnických výrobků, zejména výbušné náplně, které jsou rozhodující pro jejich výrobu, pokud jsou na trh uváděny samostatně.


 

§ 3


Tento zákon se nevztahuje na

 

a)

stanovené střelné zbraně a střelivo určené pro účely výzkumu, vývoje a zkoušení, pokud Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "úřad") toto určení potvrdí,

b)

střelné mechanické zbraně,

c)

kontrolované výrobky, které jsou nabývány do vlastnictví a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,5b) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky, anebo ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu5c) nebo podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

d)

kontrolované výrobky vyrobené nebo dovezené pro potřeby úřadu za účelem zajištění jeho činností stanovených v § 17,

e)

náboje do střelných zbraní, které pro vlastní potřebu zhotovily osoby oprávněné k tomu podle zvláštních právních předpisů, byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,

f)

střelné zbraně držené k muzejním nebo sběratelským účelům nebo činnostem,5d) které nejsou určeny nebo používány ke střelbě a byly k těmto účelům nebo činnostem zaregistrovány příslušným útvarem policie.


 

§ 4

 

Technické požadavky na kontrolované výrobky


(1) Technické požadavky na kontrolované výrobky (dále jen "stanovené technické požadavky") se považují za splněné, jestliže tyto výrobky při uvádění na trh a po dobu jejich používání splňují požadavky stanovené právními předpisy, nebo pokud takové právní předpisy neexistují, splňují požadavky stanovené českými technickými normami. Tyto výrobky musí být schopny plnit funkci, pro kterou jsou určeny, a nesmí při dodržení podmínek určených výrobcem nebo dovozcem ohrozit zdraví, život nebo majetek svých uživatelů anebo přírodní prostředí (dále jen "bezpečnost").

(2) Splnění stanovených technických požadavků u kontrolovaných výrobků je po provedeném ověřování vyjádřeno jejich označením zkušební značkou (§ 19 odst. 1).


 

HLAVA II

 

OVĚŘOVÁNÍ KONTROLOVANÝCH VÝROBKŮ

 

Ověřování stanovených střelných zbraní

 

§ 5


(1) Ověřování stanovených střelných zbraní se provádí formou

 

a)

homologace,

b)

kusového ověřování, nebo

c)

opakovaného kusového ověřování.

(2) Ověřování podle odstavce 1 písm. a) až c) se neprovádí u dovezených stanovených střelných zbraní před jejich uvedením na trh, pokud jsou označené na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)

 

§ 6


(1) Homologace stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se po ověření dvou kusů od každého typu stanovené střelné zbraně vydává certifikát o homologaci, kterým se dokládá, že

 

a)

typ stanovené střelné zbraně splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná [§ 18 odst. 3 písm. a)] a

c)

kontrolovaná osoba má k dispozici kalibrovaná měřidla a nástroje a má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu, který stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o homologaci stanovené střelné zbraně.

(2) Homologaci podléhají ze stanovených střelných zbraní


 

a)

palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s nábojovou komorou o průměru do 5 mm včetně a délce do 15 mm včetně nebo ty, které mají nábojovou komoru o průměru a délce do 6 mm včetně, přičemž zápalková slož náboje je jedinou hnací náplní udělující střele energii na ústí hlavně do 7,5 J včetně,

b)

expanzní zbraně a expanzní přístroje určené pro střelivo s okrajovým zápalem do ráže 6 mm včetně a s délkou nábojnice do 7 mm včetně,

c)

plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely je na ústí hlavně do 10 J včetně.

(3) Homologaci nepodléhají stanovené střelné zbraně uvedené v odstavci 2, pokud týž výrobce nebo dovozce uvede na trh nejvíce pět kusů zbraní v jednom roce; v takovém případě podléhají kusovému ověřování.

(4) Platnost certifikátu o homologaci zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím dvou let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o prodloužení platnosti certifikátu na dobu nejdéle dvou let. Za tím účelem požádá o provedení kusového ověřování pěti kusů od každého typu homologované střelné zbraně ke zjištění, zda tyto typy odpovídají stanoveným technickým požadavkům. 

§ 7


Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením každé stanovené střelné zbraně zkušební značkou pro kusové ověřování, že střelná zbraň splňuje stanovené technické požadavky. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní kromě zbraní homologovaných. Podrobnosti o postupu úřadu při kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§ 8


Opakované kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup shodný s kusovým ověřováním a provádí se v případech, kdy stanovená střelná zbraň nevyhoví stanoveným technickým požadavkům při kusovém ověřování a je vrácena výrobci nebo dovozci po označení identifikační značkou úřadu (§ 19). Po splnění stanovených technických požadavků se stanovená střelná zbraň označí zkušební značkou pro kusové ověřování. Podrobnosti o postupu úřadu při opakovaném kusovém ověřování stanovených střelných zbraní stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

Ověřování stanoveného střeliva

 

§ 9


(1) Ověřování stanoveného střeliva se provádí formou

 

a)

typové kontroly, nebo

b)

inspekční kontroly.

(2) Ověřování se neprovádí u dováženého stanoveného střeliva před jeho uvedením na trh, pokud je označeno zkušebními značkami na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.4)

 

§ 10


(1) Typová kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové kontrole střeliva, že

 

a)

typ střeliva splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná a

c)

kontrolovaná osoba má předpoklady k provádění výrobní kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad odmítne vydat certifikát o typové kontrole stanoveného střeliva.

(2) Platnost certifikátu o typové kontrole střeliva zaniká, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím 3 let ode dne vydání, nepožádá-li před skončením platnosti certifikátu výrobce nebo dovozce o provedení inspekční kontroly stanoveného střeliva.


 

§ 11


Inspekční kontrola stanoveného střeliva je postup, při kterém se ověřuje, zda jsou plněny stanovené technické požadavky, podle kterých byl vydán certifikát o typové kontrole střeliva. Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme. Pokud jsou stanovené technické požadavky splněny, platnost certifikátu se prodlouží na dobu nejdéle 3 let.

 

Ověřování pyrotechnických výrobků

 

§ 12


Ověřování pyrotechnických výrobků se provádí formou

 

a)

typové zkoušky, nebo

b)

opakovaného ověřování.

 

§ 13


(1) Typovou zkouškou, kterou je nutno provést u všech pyrotechnických výrobků, je postup, při kterém se na vzorku pyrotechnického výrobku ověřuje a dokládá vydáním certifikátu o typové zkoušce, že

 

a)

typ pyrotechnického výrobku splňuje stanovené technické požadavky,

b)

technická a průvodní dokumentace je úplná,

c)

kontrolovaná osoba má zajištěn systém technické kontroly v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

V případě, že některý z uvedených požadavků není splněn, úřad certifikát o typové zkoušce pyrotechnického výrobku nevydá.

(2) Platnost certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku zanikne, není-li dále stanoveno jinak, dnem uvedeným v certifikátu, nejdéle však uplynutím tří let ode dne jeho vydání. Nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti může výrobce nebo dovozce požádat o provedení opakovaného ověřování pyrotechnického výrobku a prodloužení platnosti certifikátu.


 

§ 14


Opakovaným ověřováním pyrotechnických výrobků je postup, při kterém se ověřuje na typu pyrotechnického výrobku, zda nadále odpovídá stanoveným technickým požadavkům, na základě kterých byl vydán certifikát o typové zkoušce. Pokud se při tomto ověřování zjistí, že těmto požadavkům neodpovídá, certifikát o typové zkoušce se ve správním řízení odejme. Při splnění stanovených technických požadavků se platnost certifikátu prodlouží nejdéle o tři roky.

 

§ 15

 

Úhrady za ověřování


(1) Úkon spojený s ověřováním kontrolovaného výrobku (zejména vydání certifikátu, označení výrobku zkušební značkou) podléhá správnímu poplatku podle zvláštních právních předpisů.18)

(2) Za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§ 16

 

Povinnosti kontrolovaných osob a držitele průkazu zbraně


(1) Výrobce, dovozce a vývozce je povinen

 

a)

před uvedením na trh nebo před vývozem předkládat kontrolované výrobky k ověřování a uvádět je na trh nebo vyvážet, jen pokud jsou ověřeny a opatřeny zkušební značkou,

b)

po vydání certifikátu o homologaci označit alespoň jednu z hlavních částí střelné zbraně zkušební značkou určenou v certifikátu; pokud to není možné, úřad stanoví jiný vhodný způsob označení,

c)

po vydání certifikátu o typové kontrole střeliva označit vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu stanoveného střeliva zkušební značkou uvedenou v certifikátu a zajistit v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva výrobní kontrolu ke zjištění, zda jsou ve výrobě dodrženy stanovené technické požadavky, a vést o tom evidenci,

d)

po vydání certifikátu o typové zkoušce označit vnější stranu pyrotechnického výrobku zkušební značkou uvedenou v certifikátu, a pokud to rozměry pyrotechnického výrobku neumožňují, tak vnější stranu nejmenšího spotřebitelského obalu pyrotechnických výrobků,

e)

ponechat na hlavních částech zbraní, které jsou z kovu, měkké místo pro vyražení příslušné zkušební značky; pokud to není možné, úřad stanoví vhodný způsob označení,

f)

do 30 dnů písemně informovat úřad o všech změnách ve výrobě kontrolovaných výrobků, pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti některého z těchto výrobků. 

Přihlášení zákazníka

VIDEA S AKCÍ !

Ohňostroj Očihov !

 

Dotaz na produkt
Partneři

Oblíbené odkazy
Hodiny